Spausdinti

Seminarai

 

VšĮ Neformaliojo švietimo debatų centro seminarai

 

 
I. "EFEKTYVI KOMUNIKACIJA" .

Tai 12 akademinių valandų programa siekianti išdėstyti efektyvios komunikacijos pagrindus, bei praktinių užsiėmimų metu suteikti efektyviai komunikacijai reikalingiausius įgūdžius. Programos dalyviai išmoks paruošti, argumentuotai pagrįsti bei pristatyti įvairių tipų kalbas. Dalyviai bus supažindinti su paremiamosios medžiagos ieškojimo bei efektyvaus informacijos sisteminimo; kritinio mąstymo, diskusijos vedimo, bei komunikacijos plačiąja prasme, metodais. Seminaras skirtas šv. skyrių darbuotojams, mokyklų vadovams, kalbų mokytojams, istorikams, etikos mokytojams, klasių vadovams.Seminaro programa patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministerijos. Dalyviams išduodami Pažymėjimai.

Seminaro programa

I diena

I užsiėmimas
Prieš ruošiantis kalbai

 • Komunikacijos efektyvumas. Veiksniai įtakojantys įtikinėjimą.
 • Temos pasirinkimas, formulavimas.
 • Kalbų tipai: pasakojimas, pri(si)statymas, analizė, kritika, pranešimas.
 • Kalbos tikslai. Kalbos trukmė.
 • Klausytojų auditorijos analizė ir jos svarba, savo stiprybių analizė. Techninės priemonės.

 

II užsiėmimas
Pasiruošimas kalbai

 • Kalbos parengimo planavimas.
 • Medžiagos paieškos planavimas, originalumas ir informacija, pavyzdžių svarba.
 • "Minčių lietus". Semantinis žemėlapis. Ž-NS- K.
 • Medžiagos atranka: kiek medžiagos palikti, ką svarbiausia noriu pasakyti.
 • Medžiagos įvertinimas.
 • "Apskritas stalas".

 

III užsiėmimas
Kalbos organizavimas

 • Kalbos struktūros pasirinkimas.
 • Kalbos planas. Trijų dalių kalba.
 • Įžanginė kalbos dalis: ką daryti ir ko nedaryti kalbos pradžioje.
 • Pagrindinė kalbos dalis. Perėjimai - jungtys tarp kalbos dalių.
 • Kalbos pabaiga: ką daryti ir ko nedaryti kalbos pabaigoje.
 • Dienos apibendrinimas. "Darbo rėmeliai".

 

II diena

I užsiėmimas
Kalbos paruošimas pristatymui.

 • Patalpos sutvarkymas.
 • Užrašai. Vaizdinės ir techninės priemonės: kam jos reikalingos? Kaip ir kiek naudoti?
 • Ką daryti ir ko ne su vaizdinėmis priemonėmis?
 • Kalbų pavyzdžių analizė.
 • Savęs pristatymo laiškas.
 • Sakytinė ir rašytinė kalba.
 • Klausimų baimė. Klausimų numatymas.
 • Savo kalbos ruošimas.

 

II užsiėmimas
Kalbos sakymas.

 • Pakylos baimė, nervingumas - kaip su tuo kovoti.
 • Repeticijos: kaip įsiminti ir išmokti savo kalbą. Įvaizdis, drabužiai.
 • Verbalinio ir neverbalinio kontakto su auditorija palaikymas.
 • Kūno kalba: akių kontaktas, mimika, šypsena, kur dėti rankas, tinkami ir netinkami gestai, judėjimas.
 • Balso valdymas. Tinkami žodžiai tinkamu metu. Elgesys nenumatytose situacijose.
 • Galutinis kalbos parengimas.

 

III užsiėmimas
Kalbos pristatymas

 • Kalbų prezentacija.
 • Seminaro apibendrinimas
 • Vertinimas "Transfertinis lapas".

 

II. MODULINIS PLANAVIMAS
(Atviro švietimo technologijos)

 

Tai 12 akademinių valandų programa, supažindinanti mokytojus su Lietuvoje dar nauja - modulinio planavimo technologija. Programa sukurta , remiantis patirtimi, įgyta dalyvaujant tarptautiniame projekte "Atviroje visuomenėje atviras švietimas" , Pskovo bilingvistinės gimnazijos, kur šis metodas yra labai sėkmingai taikomas bei mūsų šalies mokytojų patirtimi. Siūlomas medžiagos išplanavimas vertas dėmesio, nes leidžia kiekvienam mokiniui motyvuotai siekti nustatytų Standartais rezultatų savo individualiu, jam priimtinu keliu, tempu, būdais. Modulinis išplanavimas numato šiuolaikinių technologijų įvaldymą bei praktinį jų panaudojimą. Tai dar vienas šiuolaikinės pamokos kūrimo bei vedimo įrankis. Seminaras skirtas mokyklų metodinių tarybų nariams, kalbų ir kitiems mokytojams.Dalyviams išduodami Pažymėjimai.

Seminaro programa

 

I diena

 

I užsiėmimas
"Atviras švietimas atviroje visuomenėje"

 • Metodas "Bendra/unikalu"
 • Dirbtuvės "Atviras švietimas".
 • Orientacija į gyvenimą atvirame ir besikeičiančiame pasaulyje.
 • Problemų laukas.
 • "Dirbtuvių" technologija

 

II užsiėmimas
Ugdymo modelis "Pasirinkimas"

 • Pasirinkimo ir sėkmės sąlygos
 • MP modelio didaktinės diagnostikos tikslai ir metodai
 • Diagnostikos programa.
 • Diagnostinis metodas "ŽNS" "7 K" metodas

 

III užsiėmimas
MP modelis

 • Sąvokų žemėlapis
 • Technologija "RAFT'
 • Modulio sąvoka
 • Įvadinis (tikslų formavimo) užsiėmimas
 • Biologijos videopamoka ir jos aptarimas

 

II diena

 

I užsiėmimas
Modulinio planavimo technologija

 • MP modelio struktūra
 • Bendras ir individualus maršrutinis mokinio lapas
 • Modulinio planavimo (MP) modelio bendroji charakteristika
 • Medžiagos skaldymas į blokus. "PPP" metodas
 • Žinios, mokėjimas, įgūdžiai (ŽMĮ). Pasiekimų perspektyva.
 • Kompleksinio didaktinio tikslo (KDT) formulavimas.

 

II užsiėmimas
Struktūrinių MP dalių technologinė paskirtis.

 • Bendrieji teoriniai - dagnostiniai užsiėmimai
 • Individualus ugdomasis maršrutas
 • Užsiėmimas - reziumė Kontrolės užsiėmimai
 • Literatūros videopamoka ir jos aptarimas

 

III užsiėmimas
Seminaro apibendrinimas ugdymo technologijos "Sūkurys" pagalba.

Videosiužetas "Adažio"

III. DEBATAI - INTERGRUOTO MOKYMO METODAS
(DEBATAI IR KRITINIS MĄSTYMAS)(DEBATAI DIRBANT SU JAUNIMU)


Vienas pagrindinių uždavinių , dabar iškilusių Lietuvai , yra atviros demokratinės visuomenės kūrimas. Debatų programa turėtų padėti jaunajai kartai tapti aktyviais piliečiais, kuriems rūpėtų spręsti svarbiausias šalies bei pasaulio problemas geresnės ateities labui. Debatai skatina pažvelgti į kiekvieną reiškinį iš abiejų pusių, padėda ugdyti toleranciją bei pakantumą kito nuomonei, moko pajusti bendravimo džiaugsmą, ieškant tiesos civilizuota diskusija, suteikia galimybę susitikti su daugybe žmonių, skirtingai žiūrinčių į tuos pačius dalykus, bet sugebančių nuostabiai bendrauti bei spręsti iškilusias problemas.Šis seminaras - tai 12 akademinių valandų programa, supažindinanti mokytojus su debatų pagrindais, debatų metodo panaudojimą ugdymo procese, leidžia įsitraukti į debatų programą. Šalia teorinių žinių numatyti praktiniai darbai.Seminaras skirtas mokyklų įvairių dalykų mokytojams, socialiniams darbuotojam, visiems kas dirba su jaunimu. Dalyviams išduodami Pažymėjimai.

 
Seminaro programa

 

I diena

 

I užsiėmimas
Debatai - kas tai yra?

 • Debatų programa Lietuvoje
 • Debatai - aktyvaus mokymo(si) metodas
 • Pagrindinės taisyklės, kalbančiųjų vaidmenų analizė
 • Teigiančiųjų ir neigiančiųjų bylos struktūra
 • Kryžminė apklausa debatuose

 

II užsiėmimas
Argumentavimas

 • „Laivas"
 • Argumentacija - debatų esmė
 • Argumento struktūra, tipai
 • Argumento atrėmimas/paneigimas
 • „Kryžminė diskusija"

 

III užsiėmimas
Parodomieji debatai ir jų aptarimas

 • Viešojo kalbėjimo įgūdžių formavimas debatų pagalba

 

II diena

IV užsiėmimas
Debatai pamokose. Pasiruošimas debatams

 • Pamokiniai formatai
 • Debatų elementai pamokose
 • "Vieno žodžio debatai"
 • „Apskritasis stalas"
 • T, M - diagramos

 

V užsiėmimas
Bandomieji debatai

 • Bandomieji debatai ir debatų kaip efektyvios komunikacijos pratimo analizė

 

VI užsiėmimas
Seminaro apibendrinimas

 • "Refleksinis lapas" arba de Bono "mąstymo kepuraitės"

 

IV. "Debatai - pilietiškumo mokykla"

 

Programa

 

Skirtas: mokytojams / jaunimo darbuotojamsTrukmė: Nuo 12 iki 40 val. (priklausomai nuo pasirinktų interaktyvių mokymo formų/žaidimų, panaudojimo)
Tikslai:

 • ugdyti socialinius įgūdžius, reikalingus tolesniam gyvenimui; skatinti pasitikėjimą savimi, veiklumą bei savarankiškumą; suteikti daugiau žinių apie ES teisinę sistemą bei būsimą dalyvavimą joje; skatinti jaunimo motyvaciją ir susidomėjimą temomis, supažindinti moksleivius su integracijos į ES problemomis;
 • skatinti jaunimo pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalimi ir jos pasiekimais bei patriotizmo jausmą;
 • suteikti moksleiviams daugiau žinių nagrinėjamomis temomis, skatinti jų susidomėjimą, suteikiant jiems saviraiškos galimybę, taip pat formuoti reikalingas kompetencijas, ugdyti pilietišką požiūrį į visuomenėje vykstančius pokyčius;
 • ugdyti tolerancijos įgūdžius ir sugebėjimą nevienareikšmiškai vertinti aktualius visuomenėje vykstančius reiškinius.
 • paruošti moksleivius aktyviam dalyvavimui visuomeninėje veikloje.

Teminis planas:

 

Nr TEMOS PAVADINIMAS METODAI VAL. SK.
1 Įvadas į svarbiausias žmogaus teisių temas „Sūkurys“, „ŽNS“, dalinė paskaita 1 val.
2 Pilietiškumo sąvoka. Tautinio identiškumo išsaugojimo svarba; Patriotizmo/tautinio pasididžiavimo ugdymo svarba asmenybės formavimui. Dalinė paskaita, sąvokų/definicijų žaidimas, ppt prezentacija, apskritasis stalas 2 val.
3 ES Teisių chartijos apžvalga Paskaita, ppt prezentacija 1 val.
4 Detali visų chartijos dalių analizė Darbas grupėse, „Durstinys“ 4 val.
5 Pažeidimų pavyzdžių analizė Video medžiagos ir straipsnių nagrinėjimas, dilemos, teisių pažeidimų identifikavimo žaidimas 2 val.
6 Pasirinktų teisių schemų parengimas Darbas grupėse 1 val.
7 Žmogaus teisių pažeidimų atpažinimas Ištraukų iš literatūros kūrinių, spaudos, filmų, TV laidų analizė 2 val.
8 Problemų sprendimas, Žm. Teisių apsaugos pristatymas  Mini projektas/prezentacijos 2 val.
9 Modelio atkūrimo žaidimas integracijos tema. Žaidimas "Sukurkime Europos Sąjungą patys" 3 val.
10 Praktinis užsiėmimas Simuliaciniai žaidimai; inscenizacijos, viktorina 2 val.
11 Viešasis kalbėjimas (auditorijos valdymo paslaptys) Pratybos, pavyzdinių kalbų analizė 2 val.
12 Darbas komandoje (komandos formavimo ir sėkmingo darbo principai) Komandos formavimo žaidimai 2 val.
13 Interaktyvios mokymo formos/žaidimai Viktorina, Atminties žaidimas, „Stipri grandis“, „Sūkurys“ „Apskritas stalas“, „Durstinys“ 3 val.
14 Interaktyvus žaidimas "Sukurkime Europos Sąjungą patys" 3 val.


 

V. MOKINIŲ VEIKLOS AKTYVINIMAS PAMOKOSE

 

Dauguma mokytojų suvokia, kad mokymasis turėtų būti aktyvus. Mokymas, kuris skatina mokinius klausinėti ir ieškoti atsakymų į klausimus, pritaikyti naujai įgytas žinias problemoms spręsti, klausytis, kai kalba kiti ir mandagiai bei konstruktyviai diskutuoti - štai toks mokymas praverčia mokinių gyvenime. Tačiau šių dalykų svarbos pripažinimas nėra tas pats, kas žinojimas, kaip jie veikia mokiniais perpildytose klasėse esant apkrautam tvarkaraščiui ir trumpoms pertraukoms tarp pamokų.Seminaro Mokinių veiklos aktyvinimas pamokoje numatyta programa siekia analizuoti gilesnio mokymosi visą gyvenimą poreikį ir pateikia tokį mokymąsi, kurį mokiniai gali pritaikyti praktikoje, mokymąsi, kuris ne tik gerina jų darbą, bet paverčia juos produktyviais visuomenės nariais. Be to, sudaromos sąlygos pasidalinti su kolegomis „mažomis gudrybėmis". „Didelės gudrybės" yra aukštos frazės apie tai, kokie svarbūs yra aktyvus mokymasis ir kritinis mąstymas. „Mažos gudrybės" yra apie tai, kaip iš tikrųjų reikia dirbti klasėje.

 
 
Seminaro programa


I diena

I užsiėmimas
Seminaro pristatymas.

 • "Informatyvus sūkurys".
 • „Sūkurio" lapų pristatymas.

 

II užsiėmimas
Mokymo(si) strategijos mąstymą skatinančioje pamokoje.

 • KM pamokos schema ir principai.
 • Teksto suvokimo pamokos imitacija
 • KM teminės pamokos pavyzdys ir jos aptarimas. "Šilingas"
 • Valdomas skaitymas

 

III užsiėmimas
Darbo su tekstu variantai.

 • Darbas grupėse: „Durstinys"
 • Teksto analizė per „Galeriją" (tekstas "Laumės")
 • „Mažos gudrybės" - kaip skaityti / analizuoti tekstą.

 

II diena

IV užsiėmimas
Dilemų sprendimas.

 • Politologo dilema arba Mokytojo dilema
 • Kontinuumas.
 • Imitacinis žaidimas "Šalia užsikrėtusio..".


V užsiėmimas
Dirbtuvių technologija.

 • Praktinis užsiėmimas.
 • Dirbtuvių algoritmas.


VI užsiėmimas
Seminaro apibendrinimas

 • Pirmojo užsiėmimo "Sūkurio" lapų analizė.
 • Pratimas "Vertinimo langas" .

 

VI. "Darbas mokyklos mokinių taryboje - darbas bendraamžių gerovei ir savęs tobulinimas"

 

Trumpas apibūdinimas
Tai 8 akademinių valandų programa siekianti parodyti novatoriškus ir praktiškai pritaikomus veiklos metodus Lietuvos mokyklų mokinių tarybų nariams, bei praktinių užsiėmimų metu suteikti darbui mokinių tarybose reikalingiausius įgūdžius. Programos dalyviai susipažins su kitų šalių pažangia patirtimi ir pasiekimais darbe su mokinių tarybomis, jiems bus aiškinamas jaunimo iniciatyvų balanso su mokyklos bendra tvarka išlaikymo būdai; bus pateiktas aiškus ir nuoseklus planas užtikrinantis efektyvią mokyklos tarybų veiklą, bus suteiktas dalomųjų medžiagų paketas tolesniam darbui mokyklose.

"Darbas mokyklos mokinių taryboje - darbas bendraamžių gerovei ir savęs tobulinimas"
Būti išrinktam į mokyklos mokinių tarybą- garbė, bet kartu ir atsakomybė. Šios tarybos narius renka mokyklos mokiniai objektyviuose ir visuotiniuose mokyklos rinkimuose. Išrenkami geriausi, ir labiausiai tinkami šioms pareigoms, paruošę įtikinamiausią ir geriausiai atspindinčią moksleivių lūkesčius rinkiminę programą. Mokinių tarybos nariai - išskirtinės asmenybės, žinančios, jog gali kažką pakeisti, žino jaunų žmonių teises ir yra pasiruošę jas ginti, kartu sprendžia mokiniams aktualias problemas, kuria projektus, ieško konstruktyvaus dialogo su mokyklos administracija, atstovauja mokyklą respublikinėse bei tarptautinėse jaunimo institucijose. Tarybos nariai išklauso mokinių nuomonės, prieš priimdami sprendimus ir gauna pritarimą vėliau pristatydami juos mokyklos administracijai. Mokinių tarybos dėka užpildoma spraga tarp vaikų ir suaugusiųjų, atsiranda dialogas tarp kartų. Štai taip viskas turi atrodyti kiekvienoje Lietuvos mokykloje! Tačiau tenka nusivilti matant apleistas ir tik „iš reikalo" šiuo metu gyvuojančias mokinių tarybas mūsų mokyklose. Neretai mokiniai į jas netgi nėra renkami, o tiesiog paskiriami už tarybas atsakingų mokytojų dėl gero mokymosi vidurkio, pavyzdingo elgesio. Mokyklos administracija nepatikliai žiūri į mokinių iniciatyvas, o mokiniai neturėdami galimybės saviraiškai neatlieka tarybai priskirtų funkcijų. Dažniausiai mokinių tarybos sušaukiamos tik siekiant gauti jų formalų pritarimą jau iš anksto išspręstiems klausimams administracijai tinkama linkme. Esant tokiai situacijai taryboje esantys mokiniai nejaučia atsakomybės rinkėjams, o taryboje nesantys mokiniai neturi jokių garantijų, kad jų nuomonę išsakys ir į ją įsiklausys. Taigi netinkamai prižiūrima ir nefunkcionuojanti taryba kenkia abipusiams mokinių ir administracijos santykiams, menkina abiejų pusių įvaizdį bei tarpusavio pasitikėjimą. Tai - prarasta galimybė mokinių tarybos nariams mokytis iš savo klaidų, lavinti vaizduotę ir komandinio darbo įgūdžius. Neformaliojo švietimo debatų centras jau 10 metų dirbantis atviros pilietinės visuomenės pagrindais, ne kartą radęs dialogą ir sprendęs aktualias problemas su mokyklų bendruomenėmis (projektas „Saugi mokykla", „Jaunimas prieš korupciją", „Jaunimas prieš smurtą ir kvaišalus") siūlo edukacinį seminarą mokiniams, išrinktiems į mokyklų mokinių tarybas. Seminaras bus skirtas perteikti Didžiosios Britanijos sėkmingą praktiką šioje srityje(bus rodomos prezentacijos, video medžiaga), supažindinti mokinių darbo mokinių tarybose metodais, tarybos rinkimo procedūromis, bendrais veiklos principais bei, svarbiausia, praktiniais patarimais bei užduotimis, suteikiančiomis mokiniams darbo tarybose įgūdžius. Seminare dalyvaujantys mokiniai išmoks aktyviai ir argumentuotai dalyvauti diskusijoje, pasisems naujų idėjų vietinėms iniciatyvoms, jiems bus suteiktos pagrindinės žinios apie mokinių teises ir jų gynimo būdus, mokiniai bus mokomi įvairiausių praktinių užduočių ir žaidimo būdų, bei metodikos įgalinančios juos dirbti su didele auditorija, siekiant struktūrizuoti dialogą tarp mokinių tarybos ir mokyklos mokinių. Debatų centro lektoriai, dirbę tiek nacionalinio tiek ir tarptautinio lygio renginiuose su jaunimu ir jaunimui, suteiks mokiniams galimybę abipusės pagarbos ir pasitikėjimo tarp vaiko ir suaugusiojo santykiams pasiekti. Tyrimai ne kartą įrodė, jog esant teigiamiems santykiams jauni žmonės jaus pasitikėjimą bei bus motyvuoti reguliariai dirbti mokyklos bendruomenės labui. Savo darbą išmanantys mokiniai jaus, kad jų klausomasi ir jie gali dalyvauti sprendimų priėmime. Tinkamas tarybos nario pasirengimas ir žinios užtikrins efektyvesnę tarybos veiklą. Abipusio supratimo ir įsiklausymo atmosfera mokykloje - pažangios ugdymo institucijos ir atsakingo jaunuolio modelis.

Seminaro programa

 

I užsiėmimas: 90 min.
KAM REIKIA MOKYKLOS TARYBOS? KODĖL VERTA JOJE BŪTI? NAUDINGA UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS;

 • Kam kuriama mokinių taryba, jos vieta mokyklos hierarchijoje: pasakojimas; prisistatymas, analizė, diskusija.
 • Psichologiniai vaikų-suaugusiųjų santykiai, mokinių savarankiškumo svarba: mokinių- mokyklos administracijos santykių analizė, praktinė užduotis;
 • Sėkmingų mokinių tarybų pavyzdžiai: vaizdinė medžiaga, prezentacija, diskusija;
 • Nauda ir reikalingi įgūdžiai įgyjami būnant mokinių tarybos nariu.

 

II užsiėmimas: 90 min.
MOKYKLŲ TARYBŲ VEIKLA

 • Patirties pasidalijimas: kaip veikia dabartinės mokinių tarybos, diskusija leidžianti identifikuoti pagrindines klaidas.
 • Kokia turi būti mokyklos mokinių taryba? Kaip pradėti efektyvios mokyklos tarybos veiklą. Mokinių atstovų rinkimai.
 • Kaip organizuoti mokinių tarybos veiklą: susirinkimai, iniciatyvos ir projektai. Mokinių tarybos nuomonės svarba atliekant mokiniams aktualius sprendimus.
 • Kaip bendrauti su mokyklos administracija;
 • Veiklos idėjų taryboms pasiūlymai: bendra tvarka, mokyklos mokinių teisių ir pareigų chartija.

 

III užsiėmimas: 90 min.
MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

 • Praktinis užsiėmimas - pratimai ir žaidimai skirti mokiniams suvokti problemas, dirbti komandoje, veikti demokratijos aplinkoje.
 • Diskusija, išvados, paaiškėjusios žaidimų eigoje.
 • Vaiko ir jaunuolio teisių sąvoka, pagrindiniai dokumentai. Lietuvos nevyriausybinių jaunimo institucijų apžvalga.

 

IV užsiėmimas: 90 min.
MOKINIŲ TARYBŲ VEIKLOS MOKSLO METAMS SUDARYMAS, APTARIMAS, NAUDINGI PATARIMAI

 • Darbas grupėse. Artimiausių veiksmų planas.
 • Aptarimas, diskusija - kaip įveikti potencialias problemas.
 • Kontaktų užmezgimas, galimos jungtinės tarpmokyklinės praktikos idėjos.

 

VII. "Darbas su mokyklų mokinių tarybomis - pilietiškumo ir savarankiškumo mokykla"

 

Tai 8 (arba 12 -kos, pagal pageidavimą) akademinių valandų programa siekianti parodyti novatoriškus ir praktiškai pritaikomus Lietuvos mokykloms metodus mokytojams, dirbantiems su mokinių tarybomis, bei praktinių užsiėmimų metu suteikti mokinių tarybų koordinavimui reikalingiausius įgūdžius. Programos dalyviai susipažins su kitų šalių pažangia patirtimi ir pasiekimais darbe su mokinių tarybomis, jiems bus aiškinamas jaunimo iniciatyvų balanso su mokyklos bendra tvarka išlaikymo būdai; bus pateiktas aiškus ir nuoseklus planas užtikrinantis efektyvią mokyklos tarybų veiklą, jaunų žmonių motyvavimo būdai, bus suteiktas dalomųjų medžiagų paketas tolesniam darbui mokyklose. Seminaras skirtas mokytojams, atsakingiems už mokinių tarybų veiklą, mokyklų administracijos atstovams, klasių vadovams.Analogiškas seminaras bus parengtas ir moksleiviams - mokinių tarybų nariams ar būsimiems nariams, taip pat moksleiviams, norintiems „balotiruotis" į respublikinę moksleivių tarybą ar moksleivių parlamentą.

 

"Darbas su mokyklų mokinių tarybomis - pilietiškumo ir savarankiškumo mokykla"
Aktyvus jaunimas - pilietiškumo bruožas. Mokykla - pirminė vieta ugdanti jauno žmogaus pasaulėžiūrą, padedanti formuotis vertybėms, tolerancijai. Remiantis šiuolaikiniais edukologijos principais, diskusijos bei kiti interaktyvūs mokymo metodai yra tinkamiausi ugdant kūrybingą asmenybę. Mokinių tarybos - dialogo tarp mokinių ir mokyklos administracijos vieta. Efektyvi mokinių taryba ugdo jauno žmogaus atsakomybės jausmą mokyklos bendruomenei, jį rinkusiems mokiniams, padeda palaikyti bendrą mokyklos tvarką, nes mokiniai tarybose patys prisideda prie taisyklių kūrimo, praktiškai supažindina mokinius su jų teisėmis bei atveria kelią kovai už jas. Nedidelio mąsto, bet didelės vietinės reikšmės mokinių iniciatyvos - tai administracijos pasitikėjimo mokiniais, ir mokinių saviraiškos garantas. Lietuvai tapus pilnaverte Europos Sąjungos nare, savo teises ir įsipareigojimus žinantis jaunuolis - vertybė, kurios ugdymas- kiekvienos mokyklos pareiga ir tikslas, o efektyviai funkcionuojanti mokinių taryba - būtinybė šiems tikslams pasiekti. Tenka nusivilti matant apleistas ir tik „iš reikalo" šiuo metu gyvuojančias mokinių tarybas mūsų mokyklose. Neretai mokiniai į jas netgi nėra renkami, o tiesiog paskiriami už tarybas atsakingų mokytojų dėl gero mokymosi vidurkio, pavyzdingo elgesio. Mokyklos administracija nepatikliai žiūri į mokinių iniciatyvas, o mokiniai neturėdami galimybės saviraiškai neatlieka tarybai priskirtų funkcijų. Dažniausiai mokinių tarybos sušaukiamos tik siekiant gauti jų formalų pritarimą jau iš anksto išspręstiems klausimams administracijai tinkama linkme. Esant tokiai situacijai taryboje esantys mokiniai nejaučia atsakomybės rinkėjams, o taryboje nesantys mokiniai neturi jokių garantijų, kad jų nuomonę išsakys ir į ją įsiklausys. Taigi netinkamai prižiūrima ir nefunkcionuojanti taryba kenkia abipusiems mokinių ir administracijos santykiams, menkina abiejų pusių įvaizdį bei tarpusavio pasitikėjimą. Tai - prarasta galimybė mokiniams įgyti praktinių pilietiškumo įgūdžių. Neformaliojo švietimo debatų centras jau 10 metų dirbantis atviros pilietinės visuomenės pagrindais, ne kartą radęs dialogą ir sprendęs aktualias problemas su mokyklų bendruomenėmis (projektas „Saugi mokykla", „Jaunimas prieš korupciją", „Jaunimas prieš smurtą ir kvaišalus") siūlo edukacinį seminarą mokytojams dirbantiems su mokinių tarybomis. Seminaras bus skirtas perteikti Didžiosios Britanijos sėkmingą praktiką šioje srityje, supažindinti su darbo su mokinių tarybomis metodais, tarybos koordinavimu, bendrais veiklos principais bei, svarbiausia, praktiniais patarimais bei užduotimis, suteikiančiomis mokytojams tarybų koordinavimo įgūdžius. Seminare dalyvaujantys mokytojai išmoks moderuoti diskusiją, nešališkai nei vienai mokykloje vykstančio dialogo tarp mokinių ir administracijos pusei. Skatinti bei moderuoti tarybą darbui, atsakomybei ir kūrybiškumui. Debatų Centro lektoriai, dirbę tiek nacionalinio tiek ir tarptautinio lygio renginiuose su jaunimu ir jaunimui suteiks mokytojams galimybę abipusės pagarbos ir pasitikėjimo tarp vaiko ir suaugusiojo santykiams pasiekti. Tyrimai ne kartą įrodė, jog esant teigiamiems santykiams jauni žmonės jaus pasitikėjimą, bei bus motyvuoti reguliariai dirbti mokyklos bendruomenės labui. Mokiniai jaus, kad jų klausomasi ir jie gali dalyvauti sprendimų priėmime. Tinkamas už tarybą atsakingo mokytojo pasirengimas ir žinios užtikrins efektyvesnę tarybos veiklą. Abipusio supratimo ir įsiklausymo atmosfera mokykloje - pažangios ugdymo institucijos modelis.

Seminaro programa

 

I užsiėmimas: 90 min.
MOKINIŲ TARYBŲ TIKSLAS IR PASKIRTIS, NAUDINGA UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS

 • Kam kuriama mokinių taryba, jos vieta mokyklos hierarchijoje: pasakojimas; prisistatymas, analizė, diskusija.
 • Psichologiniai vaikų-suaugusiųjų santykiai, mokinių savarankiškumo svarba: mokinių- mokyklos administracijos santykių analizė, praktinė užduotis;
 • Sėkmingų mokinių tarybų pavyzdžiai: vaizdinė medžiaga, prezentacija, diskusija.

 

II užsiėmimas: 90 min.
MOKYKLŲ TARYBŲ VEIKLA

 • Patirties pasidalijimas: kaip veikia dabartinės mokinių tarybos, diskusija leidžianti identifikuoti pagrindines klaidas.
 • Kokia turi būti mokyklos mokinių taryba?
 • Kaip pradėti efektyvios mokyklos tarybos veiklą. Mokinių atstovų rinkimai.
 • Kaip koordinuoti mokinių tarybos veiklą: mokinių susirinkimai, iniciatyvos ir projektai.
 • Kaip moderuoti mokinių tarybos ir administracijos atstovų susirinkimus, galimos klaidos. Mokinių tarybos nuomonės svarba atliekant mokiniams aktualius sprendimus.
 • Veiklos idėjų taryboms pasiūlymai: bendra tvarka, mokyklos mokinių teisių ir pareigų chartija.

 

III užsiėmimas: 90 min.
MOKINIŲ SKATINIMO IR MOTYVAVIMO METODAI, TARYBŲ KOORDINAVIMAS

 • Praktinis užsiėmimas - pratimai ir žaidimai skirti mokiniams suvokti problemas, dirbti komandoje, veikti demokratijos aplinkoje.
 • Diskusija, išvados, paaiškėjusios žaidimų eigoje.


IV užsiėmimas: 90 min.
MOKINIŲ TARYBŲ VEIKLOS MOKSLO METAMS SUDARYMAS, APTARIMAS, NAUDINGI PATARIMAI

 • Darbas grupėse. Artimiausių veiksmų planas.
 • Aptarimas, diskusija - kaip įveikti potencialias problemas.
 • Kontaktų užmezgimas, galimos jungtinės tarpmokyklinės praktikos idėjos.


V užsiėmimas: 90 min.
PROJEKTŲ RAŠYMAS

 • Projekto idėjų generavimas.
 • Projekto rašymo pagrindinės taisyklės.
 • Kaip ieškoti galimų projekto rėmėjų.


VI užsiėmimas: 90 min.
PROJEKTŲ RAŠYMAS (tęsinys)

 • Darbas grupėse generuojant idėjas galimam projektui.
 • Projekto juodraštinio varianto parengimas ir pristatymas.
 • Seminaro įvertinimas

 

 

 VIII. "Pilietinis ugdymas klasės valandėlių metu" (Seminarų ciklas)

 

Pristatome seminarų ciklą "Pilietinis ugdymas klasės valandėlių metu" - Debatų centro projekto "Pilietinis ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo aplinkoje" produktą, centro ekspertų sukurtą modulį klasių vadovams (projektą remia Švietimo ir mokslo ministerija).Modulis apima 27 temas, išdėstytas pagal vieną schemą. Kiekvienai klasės valandėlei yra numatyti uždaviniai, galimi metodai, padalomoji medžiaga ir darbo eiga. Pridedamas visų modulyje pristatomų klasės valandėlių metu siūlomų metodų aprašas. Taip pat pateikiamos nuorodos į atitinkamus internetinius puslapius. Autorių tikslas - paruošti klasės valandėlių medžiagą taip, kad klasės vadovas, naudodamasis mūsų parengta metodine medžiaga, galėtų vesti klasės valandėlę be papildomo ruošimosi.
Modulis apima skyrius: Lietuvos valstybė ir Konstitucija, Savivalda, Mano kraštas, Pagarba tautos tradicijoms, Tolerancija, Savęs pažinimas, Individo sąveika su aplinka, Visuomenei naudinga veikla, Šeimos vertybės, Asmens tapatumas, Laisvė ir pareiga.
Prie modulio bus išleista kompaktinė plokštelė, kurioje pateikiamos kino filmų, publicistinių laidų, aktorių skaitomų literatūros kūrinių ištraukos, susijusios su modulio temomis.
Siūloma modulio programa yra rekomendacinio pobūdžio, lanksčiai pritaikoma pagal klasės vadovo ir mokinių poreikius. Galima naudoti tiek visą modulį, tiek atskiras temas.
Seminarai yra praktinio pobūdžio, jų metu praktiškai išbandysime keletą mūsų siūlomų klasės valandėlių.
Žemiau pateikiame preliminarią įvadinio seminaro ( 4 dienos po 8 val.) darbotvarkę. Galima užsakyti visą ciklą ar atskiras dienas. Pagal Jūsų poreikius galimi kiti temų išdėstymo variantai.

Įvadinis seminaras

I diena


10.00 - 11.30 Seminaro pristatymas. Pilietiškumo sąvoka.
12.00 - 13.30 Klasės valandėlė "Ar aš moku bendradarbiauti su mokytojais?"
14.30 - 16.00 Vaidybinis žaidimas „Teismas"
16.30 - 18.00 Klasės valandėlės:

 • Vaikų teisės ir laisvės.
 • Pareiga ir atsakomybė.

 

II diena - Mokinių savivalda

10.00 - 11.30 Klasės valandėlės:

 • Mokyklos mokinių komitetas.
 • Rinkimai.


12.00 - 13.30 Klasės valandėlė "Lyderystė".
14.30 - 16.00 Imitacinis žaidimas "Aš galiu".
16.30 - 18.00 Pasiruošimas strateginiams debatams ir debatai.

 

III diena - Tolerancija

10.00 - 11.30 Klasės valandėlės:

 • Žmogus šalia manęs.
 • Aš gerbiu.

12.00 - 13.30 Klasės valandėlė "Tolerancija mano mokykloje"
14.30 - 16.00 Klasės valandėlės:

 • Migrantai
 • Nacionaliniai stereotipai


16.30 - 18.00 Klasės valandėlė „Mano ir tėvų kartos idealai". Seminaro apibendrinimas.

 

IV diena - Mano kraštas

10.00 - 11.30 Klasės valandėlės:

 • Valstybė ir jos simboliai.
 • Man įdomu, kaip dirba LR Seimas.

12.00 - 13.30 Klasės valandėlės:

 • Savo tyliu abejingumu skatiname blogio plitimą.
 • Mano stipriosios ir silpnosios pusės.


14.30 - 16.00 Klasės valandėlė „Mano gyvenamosios vietos ir mokyklos simboliai".Vaikų projektai (mėgėjiško filmo pristatymas).

16.30 - 18.00 Utenos Adolfo Šapokos ir Utenos rajono Užpalių gimnazijų moksleivių projektų pristatymas.

 У нас в СтайлМаркете есть ножницы парикмахерские филировочные, для стрижки.